Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
19-04-2018  12:08
13-03-2018  14:34
De ouders en leerkrachten van CBS Gaandeweg en RK Basisschool De Meerbrug in Zwanenburg zijn het erover eens: we gaan fuseren! Ook de MR-en van beide scholen hebben hier op basis van de Fusie Effect Rapportage mee ingestemd. Sinds juli 2017 hebben intensieve gesprekken
plaatsgevonden tussen de directie en ouders over in de invulling van de toekomstige ‘community school’. De teams hebben met input van ouders, een prachtige onderwijsvisie ontwikkeld voor de nieuwe school, die aansluit bij de ‘community school’ die wij voor ogen hebben. Een schoolconcept waarbij leren is afgestemd op de breinontwikkeling van kinderen; er zal aan de hand van thema’s worden geleerd. Andere belangrijke uitgangspunten zijn aandacht voor 21 e -eeuwse vaardigheden, eigenaarschap van kinderen bij het leerproces en het leggen van breinverbindingen om dingen beter te kunnen onthouden. De fusie gaat vanaf 1 augustus 2018 officieel van start.

Wat betekent dit?
De kinderen van CBS Gaandeweg en RK Basisschool De Meerbrug in Zwanenburg blijven tot het nieuwe schoolgebouw er staat op hun eigen locatie les krijgen. Het onderwijs zal in deze periode steeds meer op elkaar worden afgestemd. De leerlingen en ouders van de twee locaties
zullen elkaar bij verschillende activiteiten gaan ontmoeten. Ook gaan de leerkrachten van de twee locaties intensief met elkaar samenwerken. Het openen van de nieuwe school staat gepland voor 2020 en vindt plaats als de school aan de Kinheim klaar is. Zowel de MR-en, de teams als het bestuur van Jong Leren zijn erg blij met de fusie. Met de fusie blijft de kwaliteit van het onderwijs behouden en kunnen ouders blijven kiezen voor RK/PC onderwijs in Zwanenburg.


 

The parents and teachers of CBS Gaandeweg and RK Basisschool de Meerbrug agreed: we are going to merge! Also the MR of both schools agreed, based on the FER (Fusion Effect Reporting). Since july 2017, intensive conversations between the schoolmanagement and parents took place about the future ‘community school’. The teams developed, together with input from parents, a beautiful educational vision for the new school, which matches the ‘community school’. An educational concept where learning matches the braindevelopment of children; learning will be based on themes. Other important principles within the ‘community school’ are 21th century skills, being the owner of your own learningprocess and the laying of brain connections for a better memorization of the learningmaterial.  De merge officially starts from august the 1th, 2018.


What does this mean?
The children of CBS Gaandeweg and RK Basisschool De Meerbrug in Zwanenburg will continue to receive education on their own location. Education will be increasingly attuned to eachother during this period. Beside that, the teachers of the both locations will work together intensively. Opening a new schoolbuilding will likely happen in 2020, when the new building at Kinheim is finished.
Both de MR’s, the teachers and the board of ‘Jong Leren, are very happy with this merge. With this fusion the quality of education can be maintained, whereas parents can still choose voor RC/PC education in Zwanenburg.