Oudervereniging


Sinds de oprichting van de Meerbrug is er een oudervereniging (OV) die zeer actief is op de school. Bij de Meerbrug zijn alle ouders automatisch lid van de OV als zij de ouderbijdrage betalen.

De OV is een vereniging met een bestuur en zijn eigen statuten. We zullen u in het kort proberen te vertellen wat de OV zoal doet.

Het doel is het bevorderen en in stand houden van een goede relatie tussen de ouders van de leerlingen, de leerkrachten van de school (Team) en de Medezeggenschapsraad (MR). Dus naast het organiseren van en het financieel bijdragen aan allerlei activiteiten zet de vereniging zich in voor een schoolklimaat waarin elk kind tot zijn recht komt.

De structuur: de OV werkt samen met werkgroepen en commissies waarin zowel ouders als leerkrachten de krachten bundelen.

Taken OV: Naast de hand en spandiensten heeft de ouderraad ook een adviserende taak. De Medezeggenschapsraad en de school zien de ouderraad als het klankbord van alle ouders. Hoe kijken ouders naar bepaalde zaken aangaande de school? Dus vraagt een ouderraadslid naar uw mening, gebruik dan de mogelijkheid om deze te ventileren. 

De belangrijkste activiteiten die de OV (mee) organiseert zijn:

 

De ouderbijdrage is een jaarlijkse contributie aan de OV en is bedoeld om deze activiteiten financieel te kunnen bekostigen, omdat die niet door de overheid worden vergoed, maar het schoolklimaat wel leuker maken. Bij wet is deze bijdrage vrijwillig, maar zonder dit geld kunnen wij de activiteiten niet organiseren. De hoogte en de precieze bestemming van de ouderbijdrage wordt vastgesteld op de openbare jaarvergadering (ALV) van de OV. Vervolgens wordt het jaarlijks vastgestelde bedrag gepubliceerd in de Schoolgids.

U kunt de ouderbijdrage storten op rekeningnummer:  
NL12 RABO 0118770519 o.v.v. Naam en groep

Het bestuur van de OV is de ouderraad. De ouderraad bestaat idealiter uit minimaal 5 en maximaal 12 leden inclusief de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Vergaderen doet het DB elke maand samen met de directie, een leerkracht en een vertegenwoordiger van de MR. De OR vergadert om de maand en de data van deze vergaderingen zijn terug te vinden in de agenda op deze website. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar en dus toegankelijk voor alle leden. Elk lid kan een onderwerp om te bespreken inbrengen op de agenda, dit kan door van te voren een e-mail te sturen naar de ouderverenigng met daarin het onderwerp en een toelichting. 

Meer informatie en details over de OV kunt u vinden in ons Huishoudelijk Reglement

Even Voorstellen:
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

Voorzitter:          
Secretaris:           
Penningmeester :Anneke Westra (moeder van Anoek groep 5)