Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
01-06-2018  14:50
Beste ouders/verzorgers,

Vanaf 25 mei 2018 geldt in heel Europa een nieuwe privacywet: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De afgelopen maanden heeft uw school zich hierop voorbereid. We hebben een informatiebeveiligings- en privacybeleid opgesteld en nemen acties om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Het beleid vindt u op: www.jl.nu/ouders. Wat betekent dit alles voor u?

Persoonsgegevens
Vanaf het moment dat uw kind op school zit, staat een aantal persoonsgegevens van u en uw kind in het digitale administratiesysteem en leerlingvolgsysteem ParnasSys. De school gebruikt alleen gegevens die nodig zijn voor het onderwijzen van uw kind. De school heeft vastgesteld welke personen tot welke gegevens toegang heeft. Zij delen alleen persoonsgegevens met derde partijen waarmee een ‘verwerkingsovereenkomst’ is afgesloten. Onder andere om uw kind online te laten oefenen. Wanneer uw kind voor bijvoorbeeld een logopedisch onderzoek wordt doorverwezen, vraagt de school u altijd om uw handtekening. In ons privacyreglement (in ontwikkeling) leest u meer over het gebruik van persoonsgegevens door de school. Dit kunt u binnenkort vinden op: www.jl.nu/ouders.

Omdat u de wettelijke vertegenwoordiger bent van uw kind (onder de 16 jaar), beslist u namens uw kind over zijn/haar privacy. U mag de gegevens van uw kind inzien, en laten veranderen als dat nodig is. Dit kunt u schriftelijk doen bij de directeur.

Informatie en communicatie
Volgend schooljaar gaan alle scholen via ParnasSys en de bijbehorende Parro app communiceren. De Parro app is “AVG-proof”. Op deze manier zorgen we ervoor dat de school op een persoonlijke, eigentijdse en veilige manier met u kan communiceren, rekening houdend met ieders privacy.

Belangrijk om te noemen is dat de Parro app alleen toegankelijk is voor ouders en verzorgers van de groep van uw kind, zodat bijvoorbeeld een groepslijst, foto’s en filmpjes van uw kind niet (meer) openbaar zijn op papier of de website. Ook foto’s van schoolreisjes of eindpresentaties van projecten zijn dan alleen maar in te zien via een besloten, beveiligde omgeving. U ontvangt hierover later meer informatie.

Foto’s en filmpjes
Foto’s, filmpjes en geluidsopnames zijn ook persoonsgegevens. Zowel de school als de ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het veilig, betrouwbaar en ‘fatsoenlijk’ omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom vraagt de school elk jaar om uw toestemming.

Wij kunnen u niet verbieden om foto’s of filmpjes te maken. Wel vragen wij u om terughoudend te zijn en zich aan deze afspraken te houden:
- Het maken van foto’s en filmpjes op school en het (online) delen ervan mag alleen na toestemming van de leerkracht en/of directeur. Bij sportdagen, schoolexcursies of andere groeps
- of schoolactiviteiten worden afspraken gemaakt over foto’s en filmpjes en het gebruik hiervan.
 Zet geen foto’s of filmpjes op publiekelijk toegankelijke websites of sociale media.
- Maak alleen overzichtsfoto’s waarop individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn.
- Maak alleen foto’s of filmpjes voor eigen gebruik.
- Maak alleen een close-up foto van uw eigen kind. Op een overzichtsfoto staan immers bijna altijd ook andere kinderen, duidelijk in beeld of op de achtergrond.
- Maak geen foto’s en filmpjes van kinderen waar uw eigen kind niet op staat.

Mocht u nog vragen hebben over hoe wij omgaan met de privacy van uw kind, kunt u deze natuurlijk altijd stellen aan de directeur van uw school.

Met vriendelijke groet,

Sytske Feenstra John van Veen Paul Bronstring

Jong Leren - Cruquiusweg 42 - 2103 LT Heemstede - Postbus 320 - 2100 AH Heemstede - T. 0
19-04-2018  12:08
13-03-2018  14:34
De ouders en leerkrachten van CBS Gaandeweg en RK Basisschool De Meerbrug in Zwanenburg zijn het erover eens: we gaan fuseren! Ook de MR-en van beide scholen hebben hier op basis van de Fusie Effect Rapportage mee ingestemd. Sinds juli 2017 hebben intensieve gesprekken
plaatsgevonden tussen de directie en ouders over in de invulling van de toekomstige ‘community school’. De teams hebben met input van ouders, een prachtige onderwijsvisie ontwikkeld voor de nieuwe school, die aansluit bij de ‘community school’ die wij voor ogen hebben. Een schoolconcept waarbij leren is afgestemd op de breinontwikkeling van kinderen; er zal aan de hand van thema’s worden geleerd. Andere belangrijke uitgangspunten zijn aandacht voor 21 e -eeuwse vaardigheden, eigenaarschap van kinderen bij het leerproces en het leggen van breinverbindingen om dingen beter te kunnen onthouden. De fusie gaat vanaf 1 augustus 2018 officieel van start.

Wat betekent dit?
De kinderen van CBS Gaandeweg en RK Basisschool De Meerbrug in Zwanenburg blijven tot het nieuwe schoolgebouw er staat op hun eigen locatie les krijgen. Het onderwijs zal in deze periode steeds meer op elkaar worden afgestemd. De leerlingen en ouders van de twee locaties
zullen elkaar bij verschillende activiteiten gaan ontmoeten. Ook gaan de leerkrachten van de twee locaties intensief met elkaar samenwerken. Het openen van de nieuwe school staat gepland voor 2020 en vindt plaats als de school aan de Kinheim klaar is. Zowel de MR-en, de teams als het bestuur van Jong Leren zijn erg blij met de fusie. Met de fusie blijft de kwaliteit van het onderwijs behouden en kunnen ouders blijven kiezen voor RK/PC onderwijs in Zwanenburg.


 

The parents and teachers of CBS Gaandeweg and RK Basisschool de Meerbrug agreed: we are going to merge! Also the MR of both schools agreed, based on the FER (Fusion Effect Reporting). Since july 2017, intensive conversations between the schoolmanagement and parents took place about the future ‘community school’. The teams developed, together with input from parents, a beautiful educational vision for the new school, which matches the ‘community school’. An educational concept where learning matches the braindevelopment of children; learning will be based on themes. Other important principles within the ‘community school’ are 21th century skills, being the owner of your own learningprocess and the laying of brain connections for a better memorization of the learningmaterial.  De merge officially starts from august the 1th, 2018.


What does this mean?
The children of CBS Gaandeweg and RK Basisschool De Meerbrug in Zwanenburg will continue to receive education on their own location. Education will be increasingly attuned to eachother during this period. Beside that, the teachers of the both locations will work together intensively. Opening a new schoolbuilding will likely happen in 2020, when the new building at Kinheim is finished.
Both de MR’s, the teachers and the board of ‘Jong Leren, are very happy with this merge. With this fusion the quality of education can be maintained, whereas parents can still choose voor RC/PC education in Zwanenburg.